Thursday, February 27, 2020

Kurs Hurtownie danych prowadzony jest w formie laboratoriów komputerowych.

 1. W ramach zajęć studenci przygotowują rozwiązania list zadań oraz opracowują indywidualny projekt hurtowni danych.
 2. Sprawozdanie zawierające rozwiązane zadania należy przesłać do prowadzącego przed zajęciami, na których będzie przedstawiane.
 3. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
 4. Nieobecność nie zwalnia z obowiązku przesłania sprawozdania.
  Na ocenę z przedmiotu składają się:
 1. Oceny ze sprawozdań:
  • Listy 1-6 oceniane w skali w skali 0-1
  • Kolejne listy, stanowiące elementy przygotowania projektu, oceniane w skali 0-5
 2. Ocena z projektu w skali uniwersyteckiej.

Listy

 1. Hurtownie danych - lista 1.pdf - termin 1.03.2020

  Terminy prezentacji projektów

  Oceny

  Oprogramowanie wykorzystywane podczas zajęć

  • MS SQL Server 2016 Enterprise:
   • Integration Services, Analysis Services, Reporting Services, Data Quality Services
   • SQL Server Data Tools (Integration, Analysis oraz Reporting)
   • Data Quality Client, Master Data Services
  • MS SQL Server Management Studio
  • Visual Studio
  • Power BI Desktop
  • Bazy danych: AdventureWorks OLTP, AdventureWorksDW

  Literatura podstawowa

  @book{doi:10.2200/S00299ED1V01Y201009DTM009, author = {Jensen, Christian S. and Pedersen, Torben Bach and Thomsen, Christian}, title = {Multidimensional Databases and Data Warehousing}, series = {Synthesis Lectures on Data Management}, volume = {2}, number = {1}, pages = {1-111}, year = {2010}, doi = {10.2200/S00299ED1V01Y201009DTM009}, URL = {https://doi.org/10.2200/S00299ED1V01Y201009DTM009}, eprint = {https://doi.org/10.2200/S00299ED1V01Y201009DTM009} }

  @book{book, author = {Rainardi, V}, year = {2008}, month = {01}, pages = {1-523}, title = {Building a data warehouse: With examples in SQL server}, doi = {10.1007/978-1-4302-0528-9} } @book{harinath2012professional, title={Professional Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services with MDX and DAX}, author={Harinath, S. and Pihlgren, R. and Lee, D.G.Y. and Sirmon, J. and Bruckner, R.M.}, isbn={9781118237083}, lccn={2012933620}, series={ITPro collection}, url={https://books.google.pl/books?id=_YUkhcSCrtcC}, year={2012}, publisher={Wiley} } @Book{193909, author = "Russo, Marco and Ferrari, Alberto", editor = "", title = "Microsoft SQL Server 2016 Analysis Services: Modelowanie tabelaryczne", publisher = "Promise", year = 2018, address = "Warszawa", url="http://libra.acceptance.ibuk.pl/book/193909" } @book{Inmon:2002:BDW:560407, author = {Inmon, W. H.}, title = {Building the Data Warehouse,3rd Edition}, year = {2002}, isbn = {0471081302}, edition = {3rd}, publisher = {John Wiley \& Sons, Inc.}, address = {New York, NY, USA}, url="https://dl.acm.org/citation.cfm?id=560407" } @book{Kimball:2004:DWE:1201627, author = {Kimball, Ralph and Caserta, Joe}, title = {The Data Warehouse ETL Toolkit: Practical Techniques for Extracting, Cleaning, Conforming and Delivering Data}, year = {2004}, isbn = {0764567578}, publisher = {John Wiley \& Sons, Inc.}, address = {USA}, url="https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1201627" }

  Literatura uzupełniająca

  @book{Aspin:2012:SSD:2480926, author = {Aspin, Adam}, title = {SQL Server 2012 Data Integration Recipes: Solutions for Integration Services and Other ETL Tools}, year = {2012}, isbn = {1430247916, 9781430247913}, edition = {1st}, publisher = {Apress}, address = {Berkely, CA, USA}, } @book{Leonard:2014:SSI:2728723, author = {Leonard, Andy and Masson, Matt and Mitchell, Tim and Moss, Jessica and Ufford, Michelle}, title = {SQL Server Integration Services Design Patterns}, year = {2014}, isbn = {1484200837, 9781484200834}, edition = {2nd}, publisher = {Apress}, address = {Berkely, CA, USA}, } @book{imhoff2003mastering, title={Mastering data warehouse design: relational and dimensional techniques}, author={Imhoff, C. and Galemmo, N. and Geiger, J.G.}, isbn={9780471324218}, lccn={2003010879}, series={Timely, practical, reliable}, url={https://books.google.pl/books?id=ut5QAAAAMAAJ}, year={2003}, publisher={Wiley Pub.} } @book{maclennan2011data, title={Data Mining with Microsoft SQL Server 2008}, author={MacLennan, J. and Tang, Z.H. and Crivat, B.}, isbn={9781118080009}, url={https://books.google.pl/books?id=_EmNz6z66vIC}, year={2011}, publisher={Wiley} }

Do końca semestru pozostało