Wednesday, July 15, 2020

Wstęp do informatyki prowadzony jest w formie ćwiczeń

 1. Na zajęciach omawiane i rozwiązywane są podstawowe problemy algorytmiczne.
 2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Można mieć jedną nieobecność na zajęciach.

Na ocenę z przedmiotu składają się:

 • prezentacja zadania grupowego na ćwiczeniach - waga 0.2
 • kartkówka, przewidziana na przedostatnie zajęcia - waga 0.6
 • miniprojekt - waga 0.2

Prezentacje problemów algorytmicznych - ok. 15-20 min.(S), ok. 8-10 min.(NS)

 1. Prezentacja problemu - syntetyczne przestawienie, co stanowi wejście algorytmu oraz jego wyjście: opis jakie struktury danych są użyte (liczby naturalne, rzeczywiste, wektory, macierze, grafy...)
 2. Schemat blokowy programu - przedstawienie algorytmu w formie diagramu, który budowany jest z następujących elementów gramatycznych: procedury, bloki danych, bloki operacji oraz węzły decyzyjne.
 3. Algorytm zapisany w pseudokodzie - przedstawienie algorytmu w formie tekstu, który opisuje przebieg jego przebieg korzystając z takich elementów gramatycznych jak: przypisania, operacje arytmetyczne, logiczne, instrukcje sterujące (warunki, pętle).
 4. Przykład- dokładna prezentacja, w jaki sposób algorytm przetworzy konkretne dane, tj. jakie wyjście zostanie uzyskane dla zadanego wejścia

Uwaga! Studenci muszą rozumieć i potrafić wykonać swój algorytm dla danych wejściowych zadanych przez prowadzącego zajęcia.

Tematy prezentacji (2 osoby na temat)

 • Obliczanie największego wspólnego dzielnika (NWD) oraz najmniejszej wspólnej wielokrotności (NWW).
 • Obliczanie sumy cyfr liczby całkowitej.
 • Rozwiązywanie równania kwadratowego.
 • Wyznaczanie elementu występującego w ciągu najczęściej i najrzadziej.
 • Wyszukiwanie elementu największego (maksymalnego) i najmniejszego (minimalnego) w ciągu liczb.
 • Obliczanie średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego dla zadanego ciągu liczb.
 • Obliczanie n-tego wyrazu ciągu Fibonacciego (podejście iteracyjne i rekurencyjne).
 • Sprawdzanie czy zadany ciąg jest palindromem.
 • Konwersja liczby pomiędzy systemem dziesiętnym, a systemem pozycyjnym o podstawie m i odwrotnie.
 • Obliczanie liczby elementów ciągu większych od średniej elementów ciągu.
 • Znajdywanie liczb pierwszych w przedziale od n do m.
 • Wypisanie wszystkich ciągów zero-jedynkowych długości n.
 • Sortowanie zadanego ciągu liczb za pomocą algorytmu sortowania bąbelkowego.
 • Sortowanie zadanego ciągu liczb za pomocą algorytmu sortowania przez wstawianie.
 • Sortowanie zadanego ciągu liczb za pomocą algorytmu sortowania przez wybór.
 • Wyszukiwanie binarne w ciągu posortowanym rosnąco.
 • Wypisanie wszystkich permutacji zbioru {1, 2, 3, ..., n}.
 • Wypisanie wszystkich par liczb (a, b) ze zbioru {1, 2, 3, ..., n} takich, że a < b.

Kartkówka

Zakres tematyczny kolokwium obejmuje wszystkie problemy algorytmiczne prezentowane na zajęciach.

Miniprojekt

 1. Tematyka miniprojektu musi dotyczyć zagadnień związanych z kierunkiem studiów.
 2. Zagadnienie prezentowane jest analogicznie do problemów algorytmicznych rozwiązywanych grupowo, tj. ma zawierać: określenie wejścia i wyjścia, schemat blokowy, zapis w pseudokodzie oraz przykład.
 3. Miniprojekt ma zostać przygotowany w formie:
  • 1 kartki A4
  • prezentacji multimedialnej.
 4. prezentacje (ok. 5 min.) będą przedstawiane na przedostatnich i ostatnich zajęciach

Sposób przysłania miniprojektów

 1. Miniprojekty z całej grupy zbiera jej reprezentant.
 2. Dokumenty w formie PDF z całej grupy reprezentant przesyła lub udostępnia prowadzącemu przed terminem przedostatnich zajęć.
 3. Po wyznaczonym terminie oddanie projektu nie jest możliwe.
 4. Prezentacje miniprojektów przesyłane są do reprezentanta grupy, który scala je w jedną prezentację.
 5. Reprezentant grupy odpowiedzialny jest za techniczna obsługę prezentacji miniprojektów.

Oceny

Składowe: Prezentacja, Miniprojekt, Kolokwium, stanowią znormalizowane elementy oceny, zgodnie z przyjętymi udziałami odpowiednio 20%, 20%, 60%. OCENY

Terminy kolokwium i popraw

Sale można sprawdzić w zakładce kalendarz.

Off topic

ISO standard